Arbeidet med sammenslåingen har vært en prosess med mange aktører involvert og skjer i en tid hvor norsk næringsliv er i kraftig i omstilling og Norge taper andeler på verdens eksportmarkeder.

Sammenslåingen mellom Trondheim Tech Port og Tequity Cluster bidrar til en kraftfull samling av ressurser i en sterkere organisasjon, og til at det satses på særlige tiltak som i dag er kjente barrierer for at selskaper skal vokse. 

– Den sterke posisjonen innen teknologi og innovasjon som Norge og Trondheim har - gjør at vi bør bidra sterkt i å skape flere løsninger. Vi trenger flere nyetableringer og spesialet at teknologiselskaper vokser seg større og sterkere. Sammenslåingen mellom Trondheim Tech Port og Tequity Clusterskal bidra til å få enda flere suksesser ut fra de solide miljøene som allerede finnes. Samarbeid mellom forskning,, gründere, tech-selskaper, offentlig sektor og investorer blir stadig viktigere, og nå rigger vi oss for vekst sier Tor Ulleberg, styreleder i Trondheim Tech Port. 

Med den nye, og større sammenslåtte foreningen samles ressurser for å styrke satsingen på en av de store nasjonale utfordringer innenfor innovasjon: Å skalere opp flere teknologibedrifter og fasilitere prosser som kan løse kjente barrierer for å få dette til. Flere rapporter peker på tilgang til kapital, tilgang på talent og arbeidskraft, tilgang til internasjonale nettverk og forretningspartnere, nye forretningsmodeller og organisasjonsbygging som barrierer for vekst. 

– Den nye foreningen bidrar med dette først og fremst til en kraftsamling for å styrke innovasjonsøkosystemet i Trondheim og Trøndelag for å  øke verdiskapingen innen internasjonalt rettede teknologiselskaper. Prioriterte oppgaver blir å øke rekrutteringen av kompetanse-arbeidskraft til teknologiselskapene , etablere et kvalitetsprogram for kompetanseutvikling for scaleups og koble investormiljø og teknologiselskap i nettverk og workshops med mål om læring, erfaringsutveksling og etablering av felles prosjekt , sier Herbjørn Skjervold, styreleder i Tequity Cluster.  

Den nye sammenslåtte foreningen får navnet Trondheim Tech Port. Tequity Clusters medlemmer går inn som ordinære medlemmer i Trondheim Tech Port. Tilsammen vil den nye foreningen nå ha 75 medlemmer fra ulike sektorer og bransjer. 

– Vi er helt nødt til å omstille både landet og næringslivet vårt. Norges og Trondheims utgangspunkt er så sterkt når det kommer til teknologi og innovasjon. Vi har et skikkelig solid landslag som kan bidra til å skape mange nye løsninger og bedriftssuksser. Med dette grepet tar vi teorien ut i praksis, og skal nå ansette noen av Norges sterkeste folk til å jobbe med vekst og skalering. Jeg er stolt over å kunne bidra til å konsolidereinnovasjonssystemet  i Trondheim, fordi jeg mener dette er veldig bra for Norge. Sammen med de verdensledene klyngene, inkubatorene og teknologimiljøene skal vi nå jobbe for å bryte ned skillevegger og barrierer gjennom å realisere konkret innovasjonspotensial. Jeg kjenner ikke til noen andre byer eller foreninger som har et slikt utgangspunkt som vi har nå etter denne sammenslåingen, sier Karianne Tung, daglig leder i nye Trondheim Tech Port. 

Sammenslåingstidspunktet for de to foreningene er 14. November 2022. Sammenslåingen skjer ved fusjon. Den nye sammenslåtte foreningen får navnet Trondheim Tech Port, og Tequity Clusters medlemmer går inn som ordinære medlemmer i Trondheim Tech Port. Det etableres et nytt innsatsområdet i foreningen med navn “Investering og vekst. Etter sammenslåingstidspunktet skal det rekrutteres to nye ansatte. Trondheim Tech Port vil fra da av ha 12 ansatte, og har som mål å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid. Foreningens kal særlig realisere innovasjonspotensialet innenfor tyngdepunktene hav, helse, energi og digitalisering og skal jobbe med innsatsområdene Investering og vekst, innovasjon og involvering, Teknologihovedstaden og idententiet og infrastruktur. 

Om foreningene

Tequity Cluster ble etablert 11. mai 2017, og har for de tre årene 2018 – 2020 vært innvilget Arena-status gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd, da med en årlig tildeling på 2,2 MNOK. Tequity Clusters hovedmål er økt verdiskaping fra internasjonalt rettede teknologibedrifter gjennom styrking av innovasjonsøkosystemet. Foreningens visjon er å være et ledende nordisk økosystem for innovasjon og utvikling av internasjonale teknologibedrifter og har som hovedaktivitet å bidra til mer tidligfase kommersialiseringer, mer tilgang på risikokapital, utvikle kompetanse og verktøy og styrke adgang til marked og kunder. Foreningen er basert på og strukturert etter MIT 5 faktormodellen hvor kjernemedlemmer er risikokapitalaktører, tech corporates og gründeraktører, se vedlegg I. Tequity Cluster har pr. dags dato ingen ansatt. Årlig budsjett er ca 1,9 MNOK hvorav 1,2 MNOK utgjør medlemskontingent fra 62 medlemmer. Foreningen har kontor på DIGS i Trondheim.

Les mer her: www.tequitycluster.no

Et bilde som inneholder tekst, overvåke, utendørs, lukkAutomatisk generert beskrivelse

Trondheim Tech Port ble formelt etablert i 2021. Foreningen er en ny integrert forening bestående av Technoport (etablert 2006) og Innovasjonsdistrikt Elgeseter (etablert i 2019 som prosjekt). Foreningen har 10 ansatte (8,4 årsverk) fordelt på 7 kvinner og 3 menn. Foreningens hovedmål er å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid, og foreningens visjon er innovasjon i verdensklasse for en bærekraftig framtid. Foreningen har delt sin portefølje inn i 3 virksomhetsområder med hver sine delmål og strategiske prioriteringer for å utøve konkrete arrangement, prosjekt og aktiviteter: Innovasjon, Identitet og Innovasjonsdistrikt. Foreningen har kontorer i Olav Tryggvasonsgate 2B i Trondheim og et årlig budsjett på ca 13,5 MNOK, hvorav 9,5 MNOK utgjør medlemskontingent fra foreningens 8 medlemmer:

Trondheim Kommune, NTNU, Adresseavisen, Trøndelag Fylkeskommune, SpareBank1 SMN, SINTEF, Equinor, Helse Midt-Norge RHF. I tillegg har foreningen 6 partnere som bidrar med egeninnsats: St. Olavs Hospital, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Sit, Studenttinget, Innovasjon Norge og Siva.

Les mer her: www.trondheimtechport.no