Denne uken signerer partene prosjektet EnerSea, som har en ramme på over fem millioner kroner. Ny kunnskap om energibehov og samfunnsøkonomisk tap på grunn av manglende nettkapasitet vil kunne få avgjørende betydning for hvordan fremtidig utbygging av strømnettet skal gjennomføres.

Store deler av energibehovet til sjømatnæringen dekkes i dag av fossile drivstoff, ofte på grunn av mangel på reelle grønne alternativer. Dette handler både om tilgjengelig kapasitet i nettet, og at kostbare oppgraderinger av nettet, som i utgangspunktet gir positiv klimaeffekt, ikke blir gjennomført fordi det ikke er lønnsomt. Det er gjennomført en rekke pilotprosjekter knyttet til grønn energi til oppdrettssektoren. Det mangler imidlertid oversikt over hvor langs kysten det trengs mer strøm.

Skal tette kunnskapsgapet

- Resultatene fra dette prosjektet skal bidra til å tette kunnskapsgapet om hvordan sjømatnæringen kan få en bærekraftig vekst og bidra til grønn omstilling. Vi skal også foreslå alternative reguleringer og ordninger for finansiering av nettutbygging og energilagring, sier Hans Tobias Slette, som er forsker ved SINTEF Ocean.

- Kunnskapsgrunnlaget vil bli viktig med tanke på strategisk posisjonering og videre arbeid for å sikre klimanøytral fiskeri- og havbruksnæring. Det er kritisk mangel på kraft i vekstområder langs kysten, påpeker Silje Marie Dale, som er rådgiver for næringsklyngene RENERGY og NCE Aquatech Cluster.

Prosjektet skal også lage et kunnskapsgrunnlag knyttet til alternative energikilder og energibærere, som et alternativ til økt utbygging av nettet. EnerSea finansieres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond og industripartnere.

Kontaktpersoner

  • Thomas Bjørdal, klyngeleder RENERGY, thomas@fi-nor.no, 958 93 289
  • Silje Marie Dale, rådgiver NCE Aquatech Cluster/RENERGY, silje@fi-nor.no, 936 52 748
  • Erlend Grytli Tveten, forsker, SINTEF Ålesund, erlend.tveten@sintef.no, 454 69 658

Denne saken ble levert oss som pressemelding fra Renergy 26. mai 2023.